Category: История

Преселение в Русия, или руската убийствена политика за българите

Няма по-свято нещо на света освен милото Отечество всякому.

Человек де е първи път видял небесната светлина, привързан е на него място като от някоя си очарователна сила, която го тегли непрестанно тамо, щото може се каза, че тая сила става в него като един единствен нагон. Всеки, който се е за малко време отдалечавал от месторождението си, познава тая сладка наклонност, която с никакви речи не може се изказа пристойно.

Человеците, доде са още живели в диво състояние и са се преселили от един предел на други, скитающи се, не са усещали толкова тая наклонност към месторождението си; но откак са почнали да се заселват и да живеят постоянно на едно място, да си правят къщи и покъщнина, да зидат храмове, да се молят Богу, да си сеят лозя, градини, ниви и пр., оттогава тая наклонност се е преобърнала веке в силна любов и в техните сърца е станала една страст, щото всеки да предпочита да жертвува и живота си, отгдето да пропусти другиго да потъпче милото му месторождение и Отечеството му.

Человек же, който се скита от едно място на друго, оставя месторождението си пусто и не ще да знай нищо за общото си Отечество, той е подобен на едно безсловесно животно, което живей на света само и само да се прехрани. Такива человеци са укорени от сичкия свет и назовават се с презрение скитници!

Руското правителство, кое досега лъстеше нашите добродушни българи със сякакви лукави и лъжовни обещания, днес вече открива булото си и явно показва убийствената и злобната си политика към тях. То е наумило и труди се с всичките лукави и безчестни средства да разори и опустоши милото ни Отечество България и да уникакви нашата народност, самото нам скъпоценно и свято наследие!

Руското правителство с предателски начин е успяло да издействува ферман от Портата, в който му се допуща да преселва българите в своите омразни пустини. От него подкупени безчувствени някои си българе скитат се по бедна България и мамят простодушнаго народа да се пресели в Русия, като му правят много лъжовни и мечтани обещания!

Във видинската бедна област тия народоубийци са успели да придумат и измамят много челяди и във Видин се е отворила явна канцелария, де ходят тия окаяни Българе да се записват за преселение в Русия, като им дават и нещо си пари да ги заловят по-добре и като ги заплашват лъжовно чрез подкупниците си и от страна уж на турското правителство, че ако не се преселят в Русия, щат ги пресели после насила в Азия. Лъжа лукава! Само да измамят простаго народа да се пресели.

Длъжност свята към милото ни Отечество налага ни да открием простодушному народу какво нещо е тая Русия и нейното мъчителско монголско правителство, и какви вечни мъки ги чакат, ако са тия излъжат и идат да влязат в нейните железни нокти. Но преди да дойдем на този предмет, нужда е да покажем вкратце нашим братям какви неприятелски сношения е имала още от стари времена с наши праотци и как тя сякога старала да ги завладей, какви же злини им нанесла досега за награда и що са тия кръстили и първите начала образования й дали.

Послушайте, братя Българе, а особено вие от Видинска област! Русите са били един най-див и най-варварски народ, както са си и досега останали такива в най-голямата си част.

Българите са ги най-напред покръстили, дали са им писменост, Свещеното писание и първото образование.Това е познато беки от целия свят и техните учени го признават. Но какво благодарение са отдали тия на българите за това благодеяние! Ето:

Разорили и завладели Волжското им пространство и порусили досущ тамошните българи, като им наложили насила езика си.

До времето Великаго Симеона, Царя Български, южните страни на Русия, които днес назовават Малорусия, са били населени от българи, съставяли са част от Българското обширно царство, но и тия са паднали в руските мъчителски ръце и днес са досущ порусени. Освен историята, коя свидетелствува, техният език, песни и обичаи са още живи доказателства за това. Те още не приемат да се назовават и руси!

Руското царство от времето на княза им Светослава (969-976) е почнало да се усилва и да напада явно на българите. Той, Светослав, като го бяха наели със заплата Българете да дойде да им помогне против византийците и против царя им Петра, Симеонова сина, защото той, руският княз Светослав, щом влезе в България, почна да плени и да граби и поиска му се даже да я завладей, щото ония, които го бяха призовали на помощ, обърнаха се против него, изгониха го от България с помощта на Византийците и най-после Българите в Южна Русия, на Днепра река, избиха му всичкото всичкото войнство и него самого.

От время же того Светослава до время Великаго Петра Българите никакви приятелски сношения не са имали с Русите. Великий Петър Първи е почнал да мисли как да разпространи влиянието си в България и той е начнал да интригува против Влахо-Богданските князе, кои бяха до него време Българи, а именно против Кантимира, Молдавского княза. Той, злочестивий княз, измамен от руската злоба и лъжлива политика, биде принуден да остави Молдавското княжество и да побегне в Русия, отдето намалко остана да го предадат неприятелите му на турците!

От тях времена, като почна да слабей Турция, Русите започнаха често да минуват Дунава и да разоряват бедното ни Отечечество. Колкото пъти руските войски са минували Дунава, най-големи опустошения и разорения е претърпяло нашето бедно Отечество. От една страна, необузданото тогавашно нередовно турско войнство е пленило, клало, грабило и робило Българите, а от друга страна, руските войски, още по-свирепи и по-немилостиви от Турците, опустошавали са лозя, ниви, грабили овце, говеда и горили Българските градове и села! А кога са се връщали, или победоносци или победени, карали и отвличали са насила по няколко хиляди български домородства и заселвали са ги в обширните си пустини! От тях времена се нахождат чак в Харковската губерния множество заробени Българи, които още не са си изгубили съвсем езика; тия са днес крепостни роби, които ги продават притежателите им (спахии) един другиму си като овци и говеда!

В 1812 г., кога бяха минали руските войски в България и бяха достигли до Шумен, от една страна, Русия издаде прокламация на български език (печатана в Букурещ) и възбуждаше Българите да станат против Турчина, а от друга страна, гореше градищата и селата им и насила прекарваше няколко си хиляди челяди през Дунава!… В тех времена са изгорени от Русите Разград, Арбанашко велико село, Свищов, Русчук и други много градове и села, които развалини и разсипни още до днес се виждат!Много же старци помнят и проповядват с кървави сълзи тях времена.

В 1828 г., когато Дибич премина Балкана и достигна до Одрин, пак същото последва. От една страна, подбудиха някои си Българи да вземат участие в боя и да се смразят с Турци, а от друга – немилостивите Руси си свършиха работата, опустошиха като скакалци тия места, отдето поминаха, отвлякоха пак няколко хиляди домородства Българи в пуста си Русия.! Множество от тях разорани села в Руманя* (Романя, Руманя – Тракия, Южна България, Румелия. Бел. ред.) и от тая страна на Стара планина се още и до днес се виждат в бурен и трънак обрасли!

В 1854 г., пак щом минаха Силистра, не забравиха да издадат прокламация, подписана от Паскевича, и искаха да побуждат Българите да се дигнат против Турчина, а от друга страна, бяха приготвили и закони, по които да владеят Българя, ако черна съдбина бе я покорила тям. Но щом се видяха победени, не забравиха да се ползуват от обичайния си лов и тъй отвлякоха пак със себе си тринайсет хиляди домородства в Бесарабия.

Всякога проклета Русия, когато е имала бой с Турция, лъгала е бедните простодушни Българи, че уж тях иде да освободи! Но нейната цел всякога е била да им разори милото Отечество и да ги преселва малко по малко в земите си. Нейната злобна политика се познава твърде отдавна и от това, щото тя ни в един си договор с Турция нищо добро не е споменала за Българи, ако и да е имала най-добри удобства за това. Тя всякога е само своята политика гледала, а собствено за завладетелните си планове е имала грижи, как по-добре да ги приложи в действие. На това тя, освен лукавщини, безбожно е употребявала за оръдие и православната вяра и ползвала се от по-набожните и простодушните Българи, които в тях времена са гледали на нея като на един спасител!* (Ами днес какво правят? Всеки човек, българин, който мисли надалеч и разсъждава, бил изменник според тях. “С нас е народът”, казват те, т.е. онези, които не знаят руския камшик. З.С.)

Тя най-много е противодействувала, в последните дни, и на нашия свещен за духовенството въпрос и употребила е всички лукави средства да унищожи това народно искане, та да останат Българите пак под гръцко-фенерското духовно робство; защото тя знай, че ако българите добият независимото си свещенство, то не ще й веке допусти да мами и разорява българский беден народ, както е досега струвала и днес струва.

Сега веке, откак я победиха Европейците под Севастопол и й откриха слабостите пред цял свет, тя обърна веке друга политика и с пари и лъжи мами простодушните Българи в мирни и тихи времена да се преселят в нейните омразни пустини, да ги зароби вечно!

Българите, кои се излъгаха и отидоха в 1828 лето, като усетиха какво робство ги чака, по-голямата част останаха във Влашко и Богданско и оттамо се върнаха назад още преди танзимата* (Танзимат – реформи, започнати от султан Махмуд) в Турско, во время султана Махмуда, който изпроводи тогава и едного си чиновника с пари да им помогне. Това бе издействувал покойний нняз Стефан Богориди* (Княз Стефан Богориди, 1770-1859 г., – голям български благодетел от Котел. Внук на Софроний Врачански и историк на самия Георги Раковски. С изключителни заслуги по българския църковен въпрос. На негово собствено място и с негова помощ е построена желязната църква “Свети Стефан” в Цариград. Бел. ред.). Също и ония, които бяха минали в 1854 лето, подпомогнати от Парижкия мир. Къде отивате вие, мили братя, Видински Българи! Знайте ли вие Русия каква е? Знайте ли какво робство и вечни мъки ви чакаттамо? Защо се не посъветувахте с ония Българи, които са били тамо, да ви разкажат къде и в каква яма искате да се хвърлите? Ето какви злини ви чакат тамо:

Като се преселите от този въздух (хава), на когото сте родени и научени, с вашите жени и малки дечица, доде идете на онова място, половината ви ще измря и погина по пътя, а доде привикнете на тез блудкави и горчиви пустинни води, Бог знае колко ще останете! Това е веке знайно от цял свет, че кога человеци или животни си менят въздуха, на когото са се родили и научили, трябва непременно да пострадаят с живота си. Земете за пример татарите, които са пред очи ви, и вижте колко са измрели и колко още мрат откак са се преселили! А те са дошли на добър и здрав въздух, на плодовита и весела земя; ама вие, като идете в ония диви пустини, дето няма ни вода студена, ни шума зелена, ни трева цветовита, на едно пусто от бозалък* (Бозалък – вид едра трева. Бел. ред.) покрито диво поле, дето не може человек нито една трънка да види израсла! Сички в такова едно място ще се разболейте и повечето от вас ще измрат! Какъв тежък грях вие, мили Българи, земате огторе си? Можете ли да понесете вий този грях? Вие ставате убийци на децата си, на домородствата си! Можете ли вие в тех голи и диви пустини тутакси да направите къщи, да набавите покъщнина и да се закриляте от оная свирепа и люта зима, която става по тех диви места и ще ви найде без покрив? Я! Смислете за колко години и с какви разноски и трудове можете направи ония къщи, покъщнина и потребни прегради, които сте тук нашли от баба и дядо, или сте сами с толкова мъки направили? Ами отде ще земете и вещество (кересте) за тях, като тамо е пуста и страшна пустиня и не растат нито тръне, както казахме? Тамо не ви остава друго, освен да изкопайте дупки в земята и да живейте като къртици (слепи мишки), или да си изкопайте гробове и да се закопайте живи! Де остават вашите хубави лозя, ливади, ниви и райски градини? Де остава оная зелена и гъстолистна шума, оная гъста гора и прохладните й сенки? Няма веке да видите, не ще ги сънувате насъне и ще си оплаквате дните!

Тия пари, що ви обещава и ви дава сега лукавото руско правителство, за да ви измами, са нищо при такива потребности и нужди, които ви чакат тамо, и те са твърде лесно разносят. С тех пари Русия ще ви завърже с железни вериги тъй силно, щото като станете нейни черни робове, ще ги заплащате вие и потомците ви с кръвта и с живота си? А ето как ще ви настанят, щом идете тамо: Ще ви продадат и споделят на някои си спахии (помещики), които като ви определят по една част земя да си направите по-прости и по-бедни още и от цигански колиби, ще ви карат насила с кнута (бич руски) деня и нощя да им работите като коне, само за едно облекло и за една прехрана? Кожи необработени и черен като земя хляб! Вие ще бъдете техни вечни роби и те ще ви продават един другиму си като добитък, когато им скимне! О! Какъв срам за Вас! Тамо няма уплаквание пред никого си; защото от онова място, в което ви заклещят един път, не можете ся помръдна никъде!

Я! Смислете, мили българи, какъв тежък грях навличате на себе си, като отивате сами самоволно да заробите домородствата си? Де оставяте дядови си и бащини си гробове? Техните души и сенки щат ви преследова дето и да идете и щат ви всякога мъчи душевно, като ви говорят:

“О, неблагодарни синове! Де оставихте нашите кости? Кой ще да ни прелива и посещава гробовете, като вие ни оставяте! Ние сме ви родили и отхранили, оставили сме ви домове, лозя, ниви и други домашни потребности, а вие, о, неблагодарни синове, оставяте сичко да запустей и отивате в оная пуста и омразна земя, за да си пъхнете вратовете в железен ярем! Каква нужда, какви насилия ви накарват на това скитничество? Знайте ли вие, че ние сме претърпели повече от четиристотин години, от Делии, от Кърджалии, от Капсъзи* (Капсъзин – безделник, нехранимайко, разбойник. Бел. ред.), от убийства и грабежи – и пак сме увардили бащино си свято огнище. А вие днес, кога веке сичко се преобърна в мир и тишина и настанаха добри времена, за голи само обещания, що ви прави Русия, бягате и се преселяте, ставате убийци на сами себе си, на жените и децата си! О! Вашите души и на онзи свят щат ся казни за това във вечните мъки и в пъкъла! А телата ви ще теглят на тойзи свят от руското робство и с кървави сълзи ще прекарате злочестий си живот”.

Не е ли срамота за вас, о видински Българи! Да ви заменят с Татарите и да правят с вас трампа, като с някои си коне или волове! Я! Вижте ги тех Татари в какво бедно състояние ги е докарала немилостива Русия! Те, мислите, от добрина ли са се преселили от тамо? Не можете ли, окаяни, да разсъдите дотолкова и да разберете, че и вас ще ви докарат още в по-жалостно и по-окаяно от тях състояние! Те, като ги гледате, просят и чакат други да ги прехранят и досега са измрели половината им! Не ще ли изпатите и вие същото? Но те се намериха между вас, народ земеделски и работлив, ами вие в руските диви и голи пустини, при кого ще прибегнете и от кого ще поищете нещо си?…

От каква неволя се преселявате? Я размислете, преди петнайсе години какво е било в България, а сега какво е. В царстването на Султана Абдул-Меджида от ден на ден се ублажава състоянието на раите и ако по негде си още са останали некои злоупотребления, тия не стават по царска воля, но тия полека-лека щат се изтреби и изглади. В кое же царство не се нахождат злоупотебления, чинени от чиновници? В Русия чиновниците най-големи свирепства и варварщини чинат над бедния народ и мислите ли че то сичко дохожда до царските уши? Никога!

А в Русия освен голите и дивите пустини, както казахме по-горе, чака ви онова тежко робство, от което никога не можете се веки отърва!

Можете да кажете, че ви заплашват и вие затова се преселяте: това е една ваша най-голяма слабост, ако вие с едно голо и просто заплашване оставите бащино си свято огнище, къщи и покъщнини, имане и добитък, такава плодовита и благоразтворена земя, която нашите онези храбри и славни праотци с толкова кърви са добили и бранили и преславно име оставили – да оставите сичко това блаженство и да идете на пусти места, дето ви чака най-голяма бедност и още вечното робство! Тая ваша постъпка, ако я направите, от всякого ще се укори и вие ще бъдете укорени и поругани от цял свят.

Никакво заплашване, никакво насилие не треба да ви поколебай от местата ви, на които сте се родили и отхранили, на които сте нашли толкова добрини от славните си прадеди и на които лежат и почиват нихните кости. Никой не може да ви насили да оставите имането си, но и ако такова нещо си се опитат да ви направят, което никога не вярваме да бъде, вие треба като юнаци да предпочетете да пролейте кръвта си над гробовете на дедите и бащите си, а не да бегате като жени и мършави человеци.

Треба да знайте още, че Н.В.Султана не допуща, а и европейските сили не оставят такива насилия да станат над християните; тия времена веке минаха, когато се допущаха такива беснила. Примерът нека бъде на това нам Сирия, дето щом се появи такова нещо, Султана и европейските сили тутакси изпратиха войски в помощ бедним Християнам, умириха сичко и наказаха с най-люта смърт убийците християнски. А що треба Сирия за пример, и вие сами, Видинските Българи, знайте и помните още, че преди няколко години, щом се появиха и между вас размирици, Н.В.Султана и другите сили не оставиха необузданите некои си Турци да ви изколят и мъчат, тутакси се сичко умири и оттогаз насам не можете го отказа, във ваша видинска област много по-добре стана и не ви веке тъй мъчат спахии и други Турци, както е било от по-преди.

Ние се надейме че ще дойдете в съзнание и щете послуша гласа на един ваш съотечественик, който ви казва и съветова сичко това от чиста българска душа, и ако сте се някои си записали да идете в пуста и варварска Русия, ще се откажете от тая лудост, която ще ви зароби с децата ви и жените ви вечно. А ония, които са ви на това излъгали и наклонили, ще ги изгоните из помежду си, като подкупени оръдия руски и като черни предатели милаго ни Отечества* (Както днес ония, които са получили звонковата монета от консулатото и ходят да лъжат простите хорица. З.С.).

С надежда, че щете послуша тия спасителни за вас речи и щете престане отсега нататък занапред да се селите или разбегвате по чужди земи, оставам ваш съотечественик, молитвующ ви здраве и вразумление от Бога.

Автор: Георги Раковски

(Източник)

Реклама

Рецензия на книгата на Ангел Грънчаров “Страстите и бесовете български”

Книгата “Страстите и бесовете български” представлява поредица от есета за съвременна България. Предназначена е най-вече за младото поколение, което е връстник на прехода към свободата и демокрацията.

Авторът Ангел Грънчаров претендира книгата му да се разглежда като кратка народно-психологическа история на съвременна България. Би следвало да се замислим това е история или е по-скоро принос към изучаване на българската народо-психология или по-точно към философията на българския дух, макар че “реалната история” и човешките страсти и подбуди за нея не могат да бъдат в противоречие.

Отмина времето на т.нар. “класово-партиен подход” в историческите изследвания, който на преден план историците извеждаха тезата за “ролята на народните маси в историята”. Днес все по-често модерните историци поставят акцент върху ролята на личността. Към такова именно тълкуване ни насочва авторът на настоящото изследване, съветвайки ни как да разкрепостим духа си и да се пречистим морално. Засяга се спецификата на българския преход към демокрацията, изключителните трудности, които се свързват с липсата на решителност у мнозинството за смело поемане на изпитанията на свободата.

Авторът показва дълбока съпричастност към “евро-американския жизнен космос, основан върху безусловното признание на най-великата за човека ценност на свободата”. Написаното ни насочва към размисъл по въпроса за свободата – как я възприемаме ние и другите народи, знаем ли какво да правим с нея, борим ли се за нея и пр.
В това отношение се чувства едно неоправдано недоверие у автора към Историята, която според него описвала фактите, без да ги анализира и интерпретира, с което не бихме се съгласили. Освен всичко друго има и помощни исторически дисциплини, като например Българската етнография, която изучава бита, нравите, обичаите, фолклора и т.н. Вече не съществува само марксистка историография, както и никога не е съществувала само такава.

Що се касае за турското робство, не е важно какво точно се изпитва в спомена за него, а трябва реално да отчетем историческата ситуация. Дали говорим за търсенето на истината като основен път към самоосъзнаването? Категорично не бихме се съгласили с това, че думата “робство” издава национална комплексираност, нито с това, че през турското робство не се посягало брутално върху частната собственост. Тогава защо първите форми на антиосманската съпротива през 15-16 век са били именно икономически – от отвеждане на стадата, укриване на реколтата и пр. Понятието “частична несвобода” би трябвало да се смени с “частична свобода” и с единственото право българинът да бъде свързан със земята и да произвежда.

Всяко едно владичество или робство – било то византийско, турско или комунистическо – има своите измерения и характеристики и не бива за сметка на характеристиката на което и да е от тях да отхвърляме характеристиката на другото.

Необходимо е по-внимателно да подхождаме към българската душевност, към желанието за свобода. Дали съседните балкански народи, сърби, гърци са се освободили сами – по въпроса може да се спори! Или… имахме ли друг изход след Втората световна война освен да приемем комунизма безропотно?!

Или… това, че сме създали и приели демократична конституция в 1879 не е по причина, че и “преди не сме били роби”. Тук трябва да се отчитат външните влияния, балкански и европейски, които налагат Русия да се съобрази и с възрожденския идеал, и с идеалите на Левски, Каравелов и др.

С това, че “бащите на българската демокрация са успели да изнамерят монархията като единствен лек срещу кражбите” също не е лесно да се съгласим. Ако се замислим – формата на управление на България след Освобождението е определена от Великите сили, както и статутът на българската държава. Може би причината не е само във формата, а и в съдържанието – т.е. при една парламентарна монархия, която функционира добре, се наблюдава сигурност, защитеност по принцип. Ако формата беше република, но със спазване на реда и законността, тогава хората също щяха да се чувстват свободни!

Иначе авторът ни насочва във вярна посока по въпроса за отчуждението на българина към държавата още в годините на османската власт, което се пренася в отчуждение към собствената държава след Освобождението.
Малко по-внимателно трябва обаче да осмислим ролята на исторически личности като Фердинанд, Цар Борис Трети. Вярно е, че Фердинанд съдейства за модернизацията на България, че династията “внася цивилизационния дух на Европа”, но не бихме могли да се съгласим безрезервно, че Цар Борис Трети има “неоценими исторически заслуги пред България и българите за заякчаването на българската свобода и демокрация”. Защото това по същество е един авторитарен режим, за който са характерни, безспорно, диктаторските методи на управление. Когато царят “с помощта на верни офицери успява да се справи с превратаджиите (става дума за “деветнадесето-майците”), той не възстановява парламентарното управление, както се опитва да ни внуши г-н Грънчаров, а разчиства пътя към личния си режим, използвайки партийните боричкания, правейки безпартийни правителства и така до 1940 година, м. февруари, когато на власт идва проф. Богдан Филов като министър-председател.

Не бихме се съгласили с едно такова твърдение, че едва ли не докато е бил жив Цар Борис Трети задържал злото – комунизмът! – а след смъртта му то вече не можело да бъде удържано. Комунизмът идва на щиковете на Червената армия и това е резултат от множеството споразумения дори със западните съюзници.

Що се касае до Альоша, то никой не бива да твърди, че той е комунист! Той е символ на обикновен съветски войник, командван от комунистите. Да не забравяме отношението на Сталин към обикновените войници, които се връщат от плен след войната. Много от тях са били разстрелвани още на пристанищата – като недостойни за извоюваната свобода!
Изводът, който се налага, е, че Историята наистина изисква едно по-задълбочено осмисляне и анализиране на фактите, без опит за налагане на точно определено мнение, както наистина беше преди 1989 година.

В раздел втори “Абсурдите на дирижирания рай” авторът разглежда историческите корени на комунизма и отправя критика на комунистическите идеи от средата на 19-ти век, които безспорно нанасят непоправими беди и поражения на човечеството през 20-то столетие. Критикува се насилието като средство за постигане на целите от комунистите, посегателството върху свободата, върху човешката инициативност. Много точно е схванат коренът на злото от психологическа гледна точка: пълна неадекватност и тотално неразбиране на живота и свободата, от което произлиза всичко останало, а в основата на абсурдното желание “да живеем в комуна”, по което се разпознава комунистът, стои неговата екзистенциална непълноценност, ощетеността му спрямо жизненост, таланти, дарове, способности, душевни и телесни качества и т.н. Авторът убедително отговаря на въпроса дали тези хора са мнозинство или са малцинство на различните етапи на историята ни.

Засегнат е въпросът за цензурата, за посегателството върху свободата изобщо. “Говоренето по времето на комунизма – сочи авторът – не беше като сегашното, то не служеше за това да кажеш нещо. То служеше за обратното: нищо да не кажеш, но с много думи.” Така често като се позовава на реалностите от близкото минало и със средствата на сарказма авторът на тази книга показва стремеж да преодолее чувството за обърканост сред младите по въпроса “Добре ли се живееше при комунизма?!” Давайки много примери с конкретни ситуации и преживявания, А.Грънчаров показва потискането на свободата и чудовищния край на индивидуалността. Разказът е завладяващ, той прави читателя съпричастен към случилото се.

Авторът често пита ще бъде ли разрушен комунизмът, който сравнява с гнилия Картаген, и настоява да мислим за това какъв може да бъде приносът на всеки един от нас. Без да дава отговор, а само индиректно подсказвайки отговора и подбуждайки ни към размисъл – и евентуално към конкретни действия.

Буди възхищение прекомерната искреност на г-н Грънчаров в онези години и днешното признание за липсата на решимост да се тръгне открито срещу системата, за лицемерието, за празнословието, за арсенала на догматизма, който никак не е богат, напомняйки ни например как се вземаха изпитите по научен комунизъм и др. такива изразителни за същината на комунизма явления.

Авторът споделя чудесната идея, че важно за индивидите, така и за обществата и народите е да потърсят истината и свободата чрез освобождаване на мисълта. Описва реалистично трудностите на прехода в духовната сфера, в съзнанията. Не бива да забравяме, че в годините на тоталитарното общество за всеки висшист, за да получи диплома, беше задължително полагането на държавен изпит по марксизъм-ленинизъм, който представляваше комплекс от скучни дисциплини – и най-вече “учебният предмет”, наречен “научен комунизъм”. След дълги години промиване на мозъците само духовно извисен и чувстващ се свободен човек, четящ, любознателен, искрен, трудолюбив и честен би могъл да се отърси от всичко това и да се осъзнае като личност със своя позиция.

Много вярно, исторически точно и подробно е описана реформената дейност в СССР с опит за перестройка по времето на Горбачов, както и в България. Емоционално са разкрити събитията от 10 ноември 1898 година у нас. Търсят се дълбоките причини, корените за провала на СДС от самото начало, за фалша на кръглата маса, водещ дотам, че “нежната революция” у нас остана само “нежна”, но не и “революция” – и роди “нежна мутренско-комунистическа олигархия”. Разкриват се любопитни случки от зората на нашата демокрация – бурканите на прехода, с които хората оцеляваха да не измрат от глад, опашките по тъмни доби, черната борса и др. Осмива се простащината и байганювщината на новоизлюпени “демократи”, които не могат да се похвалят дори с обща политическа култура, но на всяка цена искат да бъдат на софрата, наречена “българска демокрация”.

Търси се исторически вярно обяснение на недоверието в демокрацията, която времево съвпада с икономическата криза, предизвикана от 45-годишната планова икономика. Осмива се носталгията на пенсионерите по “комунизъма”. Правилно се настоява за необходимостта да се мисли, но възниква и въпросът дали днешното поколение иска да мисли и да оценява събитията.

Реалистично са описани събитията около приемането на Конституцията през 1991 година и разцепването на СДС. Прави се опит да се обясни корупцията чрез недостатъците на основния закон, както например липсата на взаимен контрол и взаимно ограничаване на властите. Под истинска демокрация авторът разбира пряката демокрация. Дали обаче българското общество е дорасло за нея?

Въпросът остава открит, макар че не бива да бъдем песимисти и в този смисъл с известни резерви трябва да приемаме застъпената теза, че “България само формално принадлежи към западната общност, а фактически в страната господства една пропутинска арогантна олигархия”.

Опитвайки се да характеризира различни личности в СДС, авторът споделя собственото си виждане за причините, породили трудностите на прехода, като ги обяснява с особеностите на българската психология. Признавайки и собствени грешки, той ни води към мисълта, че понякога човек сам позволява да бъде подведен. За излизане от една такава ситуация човек трябва да се води от собствени здрави ценности, защото именно идеите и ценностите наистина са двигатели на историята. За това много точно е схваната необходимостта от идейното избистряне на нашето съзнание, което, разбира се, е дълъг и труден процес. Що се касае до отрицателните личности, участващи в прехода, мнението на автора би трябвало да се възприема като лично негово и всеки от нас да потърси собствено обяснение. Защото доста трудно е например да се съгласим, че ръстът на хората определя техните качества като личности или някакви други физически характеристики, за които на места се използват и нецензурни думи! Не бива според мен да се отправят лични обиди към която и да е политическа личност, защото един такъв подход също би могъл да се тълкува като личностен дефицит на прехода. Не бива да се обижда нацията, защото не всички хора са малодушници. Българската нация винаги е намирала верния път и сега ще го намери!

Трябва да имаме повече вяра в доброто и в човещината, независимо от трудностите, които преживяхме. Не може от мнението на няколко бабички на една опашка за хляб да се вади изследователска находка за българската национална душа. В този смисъл е трудно да се съгласим с някои постановки в написаното от автора.

Същевременно не може да не приемем реалистичния подход в обяснението за Виденовия разгром на икономиката, за разцеплението в СДС заради хора-кариеристи.

Авторът схваща днешната демокрация като намираща се в “най-тежка и всеобща криза”, критикува кадровата политика в СДС и онези стереотипи на съзнание и поведение, с които навремето БКП упражняваше властта.

Предлага се път на спасение към търсене на истината, достоен живот, надежда в младите, готовност за поправяне на самите себе си. Именно затова книгата трябва да се чете, независимо от личната пристрастност на автора, която той самият признава и афишира, представяйки я като неизбежна.

16 април 2008 година Стоянка Костова, историк

Каква корица е най-подходяща за книгата “Страстите и бесовете български”?

Тези дни си блъскам главата над това каква да бъде корицата на новата ми книга СТРАСТИТЕ И БЕСОВЕТЕ БЪЛГАРСКИ. Това съвсем не е лека задача – както може би изглежда на пръв поглед. Корицата е нещо твърде важно в днешно време, в което на пазара е истински потоп от всякакви книги – с какви ли не лъскави корици. За да бъде забелязана една книга вероятно зависи и от корицата – макар че много зависи също и от рекламата. За каквато аз, разбира се, нямам пари. Затова остава поне корицата да е свястна, та белким някой забележи и книгата.

Избрах три картини, които евентуално да бъдат използвани за направата на корица. Давайм ги и тук тия картини, та да ги видите. Смятам, че смислово те по някакъв начин се свързват със самия текст. Изпратих ги на един специалист и експерт, на чието мнение държа, и ето той какво ми отвърна:

Здравей Ангеле! Не искам да те обидя или засегна по някакъв начин, но ми се струва, че и трите рисунки не стават. Има нещо тягостно и нерадостно в тях – точно какъвто е и животът ни. По някакъв начин предават усещане за тежест и ангажименти и биха отблъснали читателя, обещавайки му изживявания, които би искал да си спести (не важи за много малкото грамотни хора, които биха преглътнали всяко оформление, защото се интересуват преди всичко от съдържанието). За съжаление сега се търси привлекателният ефект върху читателя – корицата би трябвало да е любопитна, по-различна, естетична, но в същото време ярко шарена,с нюанси на рафиниран кич.

Бих искал твоята корица да е по-ведра, пастелна и с ярки надписи. Минало е доста време на преход и страстите, агресията трябва да са по-скоро в надписите, а на заден фон да прозира лека идилия от миналите събития – те са осмислени и продължават да бъдат осмисляни. Корицата е важна, защото няма да продаде толкова книги, че да забогатееш, но може да осигури стотици купувачи, които са ни много важни и необходими. Първо ще инвестират определени средства и време в нашите проекти и второ, ще прочетат нещо хубаво, което би им дало сили да продължат по пътя си на мислещи същества след кратка почивка – надяваме се по-богати. Поздрави!

И ето сега аз съм крайно раздвоен. Прав е човекът, разбира си от работата, има и поглед върху пазара на книги. Вътрешно аз обаче не приемам такава позиция – въпреки разумността й: защото по начало съм антиконформист. Но този път май трябва да отстъпя, или поне да се намери компромис. Не зная какъв ще е крайният ефект от единия вариант и от другия.

По тази причина всяко мнение по повдигнатия казус за мен е безкрайно интересно. Затова предварително изказвам благодарност на ония, които напишат какво мислят. Ако някой ми изпрати подходящи картини също ще съм му много задължен. Става дума за това каква трябва да бъде корицата на спомената книга. Сега е моментът да се мисли и да се вземе вярното решение. За което ви моля да ми помогнете.

Полемиките около 3-ти март и нашето национално достойнство в “годината на Русия в България”

През тази нощ, след 1 часа, в първия час на 3-ти март, ще участвам в общо предаване на българските държавни радиостанции от София, Пловдив и Варна, посветено на 3-ти март. Разбира се, около тази дата неизбежни са полемиките, и те не трябва да се избягват или потискат: в споровете се проясняват съзнанията, в дискусиите душите ни се приближават към истината.

А ние имаме съдбовна нужда да открием какви сме, с какво имаме право да се гордеем, а от какво следва да се срамуваме. Иска се, потребен ни е реализъм, защото да живеем с омайващи приказки и басни относно себе си и нашата национална съдба не подобава за един зрял, свободен и европейски народ. Аз, разбира се, от своето разбиране няма да отстъпя, а него съм го изразил в ето тези свои есета, които са публикувани и в книгата ми БЪЛГАРСКАТА ДУША И СЪДБА:

Таз свобода нам не ни е дар!, “Руски троянски кон” ли сме, “Задунайская губерния” ли сме, що сме?!, Русофилски оргии из Българско, Да обичаш България не означава непременно желание да я харижем на Русия, Младите ще ни изненадат, но с какво ли обаче?!, Лудницата “атакуваща България” в нейната най-възхитителна прелест, Да върнем България на… руснаците, Сценка, взета от самия живот, Дали пък не ни управляват всъщност канибали?!, Да си възвърнем националното самоуважение: подписка, От всичко по две: и два национални празника си имаме даже и др. Всъщност тези неща съм ги писал през миналата година по повод на 3-ти март. И понеже почти нищо оттогава не се е променило, те звучат достатъчно актуално, дори още по-актуално в светлината на новата, още по-голяма близост на управниците ни с путинова Русия, това ме освобождава от потребността сега отново да пиша по същия повод. Разбира се, ще напиша, а ето, и ще кажа нови неща през тази нощ, в предаването на Българското национално радио.

Защото си представям каква гнусна пошлост на подлизурковщината ще ни залее във връзка с т.н. „Година на Русия в България“. Нашите сегашни управници не пропускат повод да козируват пред Путин и Русия и да засвидетелстват готовността си да изпълняват всякакви заповеди от Москва. Последна грижа на тия е българското национално достойнство – съмнявам се, че те изобщо разбират какво означава това. Ето защо ни се налага на нас, гражданите, да защитим достойнството си. А това може да стане като без снизхождение показваме и „опаката страна“ на нашата „вековна славяно-православна историческа близост и дружба с Матушката Русия“, която кара да туптят така учестено сърцата на ония, които са готови на всякаква подлост само и само да угодят на кремълските си господари. Към които, безспорно, отново са на добре платена служба, защото русофилите у нас никога не са вършили предателствата си спрямо българския национален интерес безкористно, ей така, само от „добро сърце“; знае се добре, че най-вече московското злато е сърдечната причина за тяхната неудържима любов към „братушките“.

Аз пък, а надявам се, и мнозина други сънародници, предпочитаме да сме „българофили“, които няма да продадат България никому. Нашата България и сега има нужда от поборници за българското национално достойнство, каквито навремето са били и Левски, и Ботев, и Стамболов, и Захари Стоянов, и мнозина други автентични патриоти. Които не са виждали нашата България в ролята на презряно кученце, което умилително джафка и се умилква около краката на Големия Брат – каквато се мъчеха да я направят угодниците на Кремъл ето вече 130 години. Не успяха да ни харижат завинаги на Русия, не успяха да превърнат Отечеството в руска Задунайская губерния цели 130 години (в близо 50-те години комунизъм обаче успяха!), а пък сега хептен няма да успеят въпреки обречените си старания: България вече е в Европейския съюз!

Този именно – България в Европейския съюз! – е кошмарът на нашите национални предатели. Българското национално достойнството може да бъде защитено само там, в семейството на свободните и демократични народи на Европа. А не като се прегръщаме с управниците на деспотичната империя накрая на Европа, в която азиатщината засега тържествува – и където демокрацията беше наново посечена. Българските демократи не сме „русофоби“ само защото вярваме, че и в Русия един ден ще има демокрация, защото знаем, че и Русия един ден ще стане свободна европейска нация и държава. И сме приятели на европейски ориентираните руски десни политици, които сега са в немилост пред авторитарния режим, но рано или късно, когато и руският народ се пробуди, ще победят.

Защото знаем, че световната експанзия на свободата е неудържима – независимо от попълзновенията на братската руско-българска мафия и олигархия, която живее с най-анахронични представи за света, която е толкова абсурдна, че вече даже не е и от този свят, и от този век. Сега е 21 век, (не)уважаеми таварищи Путин, Медведев (точно днес руснаците уж го „избират“ за президент!), Гоце Първанов, Серьожка Дмитриевич, вашата любима 1950-та година отдавна е отминала!

Иван Костов, 2000 година: СДС да се освободи от компрометираните политици и да си върне доверието

СДС да се освободи от компрометираните политици и да си върне доверието, реч на Иван Костов пред ХІ национална конференция на СДС, 26 февруари 2000 г.

Доклад на Комисията за оценка на политическото поведение, организационното състояние на СДС, местните избори и подготовката за парламентарните избори през 2001 година, представен от Иван Костов

Подготовката на СДС за парламентарните избори 2001 година започва с точната оценка за изпълнението на предизборната ни платформа и програмата ни за управление. За първи път сме изправени пред задача с такава сложност, защото трябва да анализираме трезво и взискателно поведението си във властта, без да подминаваме дейността на парламента, правителството, областните управи, местната власт. Тя се основава и на вярната оценка за представянето ни на местните избори, защото те са изразът на общественото доверие към нас.

І. Изпълнението на платформата и програмата на СДС

Най-важно е да започнем с това, че противно на страха от властта, който бе типичен за предишните управляващи, СДС заедно с неговите партньори от ОДС пое смело Има още

Спукана ни е работата, ако не си видим кривините и кусурите

Оптимистичен и недалновиден финал за една тъжна вековна реалистичност, която дори се оказва непоучителна за нас, българите.

Българинът се нагажда при всякакви трудни, даже невъзможни за другите народи условия и ги приема като неизбежност и успява да оцелява.

Има нещо много сбъркано у нас и то е, че българинът вместо да хвърли усилия да промени обстоятелствата влага усилия да ги изтърпи и надживее. Силата на българския дух се проявява в търпението и умението му да се нагажда. Вековната ни история, както и най-новата ни такава показват, че тоя народ не е претърпял никаква промяна, а ако има такава, то тя е към по-лошо. Тоя народ живее на “Спусни Боже, дай Боже”.

Знаейки как е в Европата всички се юрнаха да я канят и й се кланят да заповяда у дома, надявайки се, че ЕС ще ни оправи. Чака ЕС да му изрине боклуците, да му оправи магистралите, да му дигне заводите, земеделието, да го възпита, да му очисти кочината. ЕС или кмета да му изрине снега пред входа на дома, Има още

Българино, великий търпеливецо…

Психофизиология на държавното разбойничество

В историята на българщината има работи, които поразяват съвестта и слисват разсъдъка. Винаги – ab antiquo, до ден днешен – българинът е бил управляван от художниците на гнета, от теоретиците на злотворството, от протомайсторите на мамилото, от не знам какво властителско франкмасонство, безстидно в своите посегателства, безжалостно в своите светотатства.

У прабългари, у нови българи – се една песен: чернилото иде отгоре! Управникът е лекар на държавата; какво да се прави, когато тоя лекар е най-големият разпространител на зараза? Какво да се прави, когато ядът се крие у носителя на противоядие? Има още

Кратка лична история на съвременна България

Днес, Петък, 2007 г., 9 Ноември, ми хрумна страхотна идея: да напиша поредица от есета за най-съвременната история на България. Разбира се, тя ще включва периода след 1989 г., понеже констатирах, че младите хора – особено пък от „поколението на свободата“, което тази година навършва 18 години – съвсем не познават този период. Ние, по-възрастните, познаваме тази история дори „отвътре“, понеже, така или иначе, бяхме участници в нея: та тя се разгърна пред очите ни! Същевременно олигархичната пропаганда ревниво пази тайната около действително случилото се през тези години – и затова наистина трябва повече да се пише за този период. И то не само от мен, ами от повече хора.

Аз ще пиша за събитията в тия години от моя си гледна точка: от позицията на философ, за който освен фактите най-важното са психологическите и нравствените подбуди на реалните участници в събитията. Същевременно по моя си обичай ще преплитам лично-преживяното с исторически-значимото, защото тия два пласта за мен не само се преплитат, ами благодарение на тях може да се долови тъкмо субективната, човешката страна на случилото се с нас самите. Има още

Мъдростта на гробаря и “правдата” на мъртъвците

Гледахте ли вчера новините на БТВ? Гледайте ги, бе, хора, не пропускайте, тия вече всеки ден правят такива жестоки простотии, че ако не бяха толкова грозни – и ако страната ни не беше в такова тежко положение! – човек можеше донасита да се смее. Аз се питам, има ли някакъв „мозъчен център“ тази телевизия, който специално и обмислено да прави тия изгъзици, или те си ги правят ей-така, съвсем импулсивно и спонтанно, сякаш си им идат отвътре тия простоии. Та ето вчера какво натвориха тия… юнаци и юнакини.

Някой взел, че откраднал… бюста на бай ви Тодор Живков от гробищата: леле, какъв ужас?! Да, и ето че, възмутена от поругаването на „гроба на първия партиен и държавен ръководител“, БТВ праща репортер, който да разговаря с един… гробар. за щастие това е оня исторически гробар, който навремето собственоръчно бил изкопал гроба на „непрежалимия другар“. Хубаво де, ама тия случки „съвсем случайно“ съвпадат с един вълнуващ юбилей: 50 години от заграбването от комуниста Тодор Живков на цялата власт в България! Ей, абе тия крадци на бюстове по централните гробища – абе няма ли пазачи на тия гробища бе?! – показват завидна политическа и историческа култура и начетеност: как пък прецениха да открадат бюста на „непрежалимия“ тъкмо в навечерието на светлата годишнина?! Е, БТВ пък, зарадвана извънредно от така щастливото стечение на обстоятелствата, ни ощасливи, като взе, на първо място, интервю от историческия гробар, а пък на второ място, направи анкета с… съвсем невръстни дечица за да ги пита кой е за тях… „другаря Живков“!!! Е те това вече е гениално, е те затова БТВ требе да се кандидатира за най-жълтата и просташка телевизия не само в българия, ами и у целио свет!!!

За гробаря кво да ви кажа: човечецът, разбира се, беше попитан за най-насъщния въпрос, който мъчи така нещастната българска душа: „Кога по-добре се живееше у нас, при бай Тодар, или после?“. Гробарят като че ли чакаше тъкмо този урок, зае замислена поза, и изтърси точно това, което е така мило на сърцето на целокупния български народец: при бай Тодар живеехме по-убаво!!! Представям си как пороища сълзи са потекли из очите на целокупната ни нация като си е спомнила едновременно пред телевизорите как хубаво са живели при Живков, как хубаво ги е хранил и поил „незабравимият“ и „велик“ ръководител на благоденстваща България. Ей, абе тия наводнения дали не станаха именно от сълзите на ревящия по Тодор Живков така сантиментален и малоумен наш целокупен народец?! Та гробарят с умиление на лицето си спомни как хубаво са живеели при Живков всички, а предполагам най-добре са живеели тъкмо… гробарите!

Щото тия от БТВ дават ли си сметка за дълбоката символика именно гробар да дава такива възвишени оценки за историята на толкова милата ни България?! Ами това е жестока метафора и такъв дълбок символ, че ето дори и аз, философът, дето уж ми е работата да тълкувам такива възвишени и всеобемни символи, сега немея от съзнанието за непосилността на задачата, пред която ме изправят тия умници от БТВ!

В очите на гробарите животът в Живкова България бил перфектен: а какъв ли е той в очите на мъртъвците?! Ами на живите… все още?! Ами на тия, които още има много да живеят, ала не къде да е, ами в една страна, в която гробарите казват и вещаят колко е лошо да се живее сега в нея, а пък мъртвите им поддакват из гробовете си.

И ето, мигом БТВ ни пренася при самото бъдеще на България, при невръстните дечица, които пита с въпрос кой е за тях Тодор Живков. И дечицата въртяха и сукаха, ама го докараха до туй, дето искаше да го чуе всяко носталгично българско сърце: „Т.Живков е велик… той е направил нещо голямо… хората живеели по-добре… пръв президент…“ Е, нито едно дете не се сети да каже, че Т.Живков е непрежалим за всяко малоумно българско сърце, децата не го казаха, аме БТВ поне ни го каза. Каза ни го с цялия този пропит от трагична носталгия спомен за „непрежалимия“, чиито гроб крадци били поругали тъкмо в навечерието на годишнината от заграбването на цялата власт от смешния простоват диктатор.

Но БТВ не е сама в тия комично-трагични напъни да се реабилитира Т.Живков, досущ по начина, по който сега в Русия реабилитират Брежнев и Сталин. Коритаровата Нова ТВ пък в „Часа на Милен Цветков“ беше домъкнала комуниста-политолог Гронев, който разказа умилителни спомени за… интелигентността на бай Тодор, за неговата „адаптивност“ – това е комунистически неологизъм, по този начин Гронев нарече селско-просташката хитрост на правешкото величие! – дори за „човечността на човека“, който в страшните дни след 9 септември 1944 година в качеството си на шеф на софийската милиция е избил толкова много невинни хора. Добре че беше Г.Лозанов там, та да опонира, макар и с половин уста. А пък внучката-дъщеря на Т.Живков, която е депутат от БСП сега – вие да сте чули роднини на Хитлер да са се подвизавали из най-висшите институции на следвоенна демократична Германия?! – на пленума на тази партия била рекла: ако беше дядо, той щеше да направи това и това! И публиката опиянена заръкопляскала, това за какво ви говори? Става дума за пленум на управляващата партия в момента, господа немислещи, господа кратуни?!

Пиша тия неща, защото това са симптоми на една сега течаща най-тъпа рекомунизация и реабилитация на комунизма, която е скандална в страна, член на Европейския съюз. Да бяхме Русия, нямаше да има нищо скандално и странно, но ний още сме България. Нищо че Гоце, пък, види се, и партията му искат да ни правят досущ като Русия. Друг симптом на тази пълзяща рекомунизация е това, че в масовото съзнание на опростачената нация телохранителят на Тодор Живков – бат Бойко – благодарение на олигархичните медии дорасна до нивото на спасител на нацията, беше превърнат в нов месия. Това вече съвсем не е безобидно: на мястото на откровените комунисти-носталгици по Живков и по комунизма се гласи да се намести един „простолюден комунист“ и типична мафиотска мутра, която просто за това че е прислугвала на Тодор Живков й се признава едва ли не династичното право да управлява България! Това е нетърпима простотия, не го ли усещате бе, сънародници-наивници?! Кога ще се разгневим най-после и да треснем с тежък юмрук по масата, ревейки: „Край, дотук бяхме, баста, прекратете издевателствата!!!“. Кога ще накараме наглеците да се разтреперят пак?!

Нравственият облик на нашенските най-първи “демократи” (8)

– Аз съм крайно учуден, че се придава такова голямо значение на моята скромна личност: все пак излиза, че само аз, че само моята личност е единствената пречка изобщо за започването на какъвто и да е демократичен процес на пловдивска земя! Ако наистина е така, аз съм готов веднага да си тръгна, понеже милея най-искрено за демокрацията ни. Признавам, че дойдох тук да чуя и да видя как ще потръгнат нещата, понеже, знайно е, аз съм философ, психолог и изследовател, та тия неща са интересни за мен. Ако позволите, аз бих могъл да бъда чисто и просто само публика, щом господин демократът се гнуси толкова от мен, та предлага да бъда изхвърлен немедленно. Но искам да запитам нещо: какво имаше предвид господинът като каза, че само аз съм… „нелегитимен“? Крайно ми е любопитно да разбера, и щом задоволи интереса ми, си тръгвам веднага.

Сега едно малко разяснение: лицето, което предложи да се махна, та кръглата маса да започне, сиреч постави условието, че не може да седи на една и съща маса с мен, ми беше доста бегло познато, но не дотолкова, че да не мога да си спомня две случки, в които на моя милост й се наложи да обмени някакви реплики с туй лице. Това лице Теодор Димитров после придоби кажи-речи историческа роля в пловдивското СДС, стана негов лидер, от което произлизаше, че моя милост вече по никакъв начин нямаше как да бъде дори призната формално за седесар: той стана олицетворение на тукашното “седесарство” и негов “модус вивенди”, тъй да се рече. А двата инцидента, при които ние с Теодор Димитров се сблъскахме, бяха следните, разказвам ги, защото те са изразителни за тогавашните „демократични нрави“.

Аз казах, че в клуб ДЕМОКРАЦИЯ, на който аз бях един от учредителите, по едно време заприиждаха потоци от хора, сред които аз разпознах някои най-примерни “другари-комунисти”. Един от тях трябва да е било и лицето Теодор Димитров. Аз винаги съм си бил устат, и на тия сбирки участвах в дискусиите най-активно. Аз бях първият, който постави ребром един най-болезнен въпрос: “Може ли човек, бидейки комунист или бидейки член на БКП, едновременно с това да си е и… демократ, да си е опозиционер?! Може ли, сиреч, да се противопоставяш в качеството си на “опозиционер” на управляващата партия, на която обаче си член? Може ли да си хем опозиция, хем управляващ, какво значи това? Не е ли прекалено байганювска една такава теория?!”. И аз веднага си казвах мнението: или си комунист, или си опозиционер, избирай, и двете едновременно обаче не става, просто няма как. Първа скокна на бой като чу моя въпрос госпожица Дърева, сякаш й бръкнах с два пръста в самата душа: тя нарече това “софистика”, нищо не пречело да си опозиция на собствената партия, дори особено ценни били хората, които, бидейки комунисти, са и опозиция, понеже, представете си, те “разяждали врага отвътре”. Като каза този бисер уважаваната Дърева, аз, разбира се, скокнах и я помолих да каже а кой за нея, собствено, е “врагът”: комунистите ли за нея са “врагът”, след като тя десетилетия е била примерна комунистка, или демократите са, респективно, враговете й – на нея самата и на партията й, така мила на сърцето й?! Веднага групичка другари почна неистово да крещи и вие: “Абе къв е тоя бе, за какъв се мисли пък тоя бе, ами той тук явно е само некъв си провокатор бе, та той само пречи бе, да вземем да го изгоним, що го търпим още бе?!”. В такъв момент председателстващият Сапарев – единия път Огнян, другият път Славян, те, братята, сякаш бяха абонирани все те да председателстват! – подлагаше на гласуване дали лицето Ангел Грънчаров да бъде изгонено от заседанието. Аз обаче питах доколко подобава за един клуб, наречен КЛУБ ДЕМОКРАЦИЯ, да гони ония, които мислят различно, сиреч доколко е демократично да не се допуска другомислието, и Сапареви ме гледаха като ударени с мокър парцал, пък аз си оставах. Точно в един такъв един момент лицето Теодор Димитров не издържа, скочи и ревна с цяло гърло срещу мен:

– Абе не го слушайте тоя бе, той е провокатор, той е учил в СССР, нищо чудно и да е от КГБ, такива нямат място в една демократична организация!

Тогава ония мои привърженици-антикомунисти, които бяха малцинство, се пообъркаха, аз пък не му останах длъжен на този Димитров, и му рекох едни думи, които той явно няма да забрави докато е жив. Казах му: “Слушай бе, не ми говори за комунизъм бе, на теб дори лицето ти излъчва комунистическа злоба, на теб все едно на челото ти пише с червени букви “Аз не съм друго освен жив комунист!”, та ти излъчваш комунизъм с всяка фибра на тялото си бе, Теодоре!”.

Ето заради какви мои думи туй лице Т.Димитров от този момент нататък вече не можеше да ме понася и явно с пълно основание човечецът каза, че с такъв крайно лош тип като мен не може да седи на една и съща маса. А другият инцидент около това лице беше по-късно когато аз присъствах на представяне пред пловдивската общественост на новата ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, на която лицето Т.Димитров беше местен шеф. И на това представяне си позволих да го запитам дали той лично разбира смисъла на термина “демокрация”. Т.Димитров се изчерви, понеже не знаеше що значи думата демокрация, и почна да крещи, че “съветски възпитаници” нямат право да питат що е демокрация, а пък аз казах: “Ето, с поведението си този шеф на Демократическата партия показа, че самият той няма нищо общо с демокрацията и с демократичността!”, публиката се разсмя, а аз си тръгнах. Та от тия два случая Теодорчо явно така силно ме мразеше.

Но да се върна сега на самата софра, пардон, кръгла маса. Като рече тия думи за моето изгонване, Т.Димитров мигом стана любимец на цялата “демократична общност”, понеже, както казах, изобличаването само на моя милост като “нелегитимен” доведе до това всички да си отдъхнат блажено и замечтано, някак си упоени от чара на своята легитимност, а пък това, нямаше как да не породи неудържима симпатия към лицето Теодор. Но аз с известна наглост си позволих да запитам що е това “легитимност”, може ли Теодорчо да ми обясни, та да си тръгна, ако осъзная с негова помощ що е то. Тогава този мой въпрос предизвика още по-всеобщ уплах сред демократичната общност, понеже ровичкането в термина “нелегитимност” можеше да доведе дотам, че да се разбере, че де факто никой не е легитимен. Затова моето настояване беше прието с всеобщо възмущение най-вече от страна на демократичната общност. Аз обаче заявих нещо друго, което пък наля още повече масло в огъня:

– Господа – рекох – хубаво, нека аз да съм “нелегитимен”, но ДИСКУСИОННИЯТ КЛУБ КЪМ ПУ е съвсем легитимен и не е от вчера. Аз съм избран за ръководител на този съвсем законен клуб, има си протокол, никой не е изразил несъгласие с моя избор, а и градът знае, че аз съм и създател, и ръководител на клуба вече толкова време. Всички опозиционни партии и сдружения се появиха доста по-късно след клуба, така че смятам, че аз съм си съвсем легитимен. Ето че по тази причина ще излезе, че някои искат да изгонят от “кръглата маса” единствения легитимен опозиционен представител, което е лош знак, зла прокоба за нейното начало. Аз не разбирам как е възможно да се допуща това?! Помогнете ми да изляза от това недоумение!

Като рекох това, чух, че някои представители на опозицията с по-чувствителни души взеха от възмущение да вият на умряло, а пък в средите на управляващите настъпи известно радостно раздвижване: шоуто започна да си го бива. Намеси се Пачов да усмирява страстите, щото наистина някои демократи-опозиционери направо си виеха на умряло от моята нечувана наглост.

– Драги дами и господа, другарки и другари – рече Пачов най-тържествено, поглеждайки към мен и смигвайки ми: явно още помнеше, че го бях обидил преди време като го нарекох публично “господин”, и то във времена, в което всички още се “другаросваха”. Призовавам лицето Ангел Грънчаров да излезе от залата, да напусне кръглата маса, и да не пречи повече с тия глупави схоластически спорове. Щом не го искат господа демократите, значи е демократично да излезе: демокрация е това, което мнозинството иска и каже. Господине, излезте ако обичате и затворете вратата след себе си.

Рече това Пачов, опозицията си отдъхна, а някои дори изръкопляскаха. Аз обаче съм голям инат и рекох това:

– Господин Пачов, искам да изразя известно несъгласие с вашата позиция по казуса. Вие имате доста специфично разбиране за демокрацията. Ала демокрация не е мнозинството да решава, а пък малцинството да бъде гонено: това, уважаеми господине, е болшевизъм! Сиреч вашето разбиране за демокрацията е съвсем болшевишко. Демократичността изисква мнението на малцинството да бъде зачетено, и самото малцинство да не бъде притеснявано. А ето вие искате да ме изгоните, позволете да запитам, а навън чака ли ме кола на “Народната милиция” та да бъда подложен на “най-демократично” превъзпитание в милицията?

Сега от страна на управляващите някой другар изви на умряло, а Пачов скочи и удари по масата досущ като кумира си Сталин. Признавам си, и аз изтръпнах: все пак това беше абсолютен господар на цяла една губерния, на един цял вилает!!! Пачов изрева:

– Няма да спорим, господинчо, ти трябва да излезеш, и по-бързо го направи, та да не съжаляваш. Милиция няма да те чака, вече у нас е демокрация, но има други институции за такива като тебе, които обаче няма да ги споменавам – понеже всички се сещат!!!

На мен пък, признавам си, шоуто взе да ми харесва. Реших преди да си тръгна да нанеса още един удар, та удоволствието ми да бъде по-пълно. И това произнесох следната реч:

– Господин Пачов, аз, разбира се, скоро ще си тръгна, но и на осъдените на смърт дават последна дума, та да се възползвам и аз. (В залата демократите, крайно изнервени, че не са те най-отпред на сцената, почнаха злобно да се смеят и да ме освиркват: санким, ний сме героите, тоя за кой се мисли та си позволява да заема такива героични пози?!) Добре, демократите не ме искат, но има един друг вариант. Клубът, който представлявам, заедно със съществуващото към него ДВИЖЕНИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДУХОВНИТЕ ЦЕННОСТИ И ЗА МИЛОСЪРДИЕ, формално погледнато, са структури на… Комсомола, на ДКМС. Защото през всичките тия години след създаването си през 1987 г. Клубът наистина беше финансиран от ДКМС, и си беше част от него, нищо че имаше такава некомунистическа слава. По тази причина не мислите ли, че моето място тогава е от страната на управляващите? Виждам, че от вашата страна на “кръглата маса” седи представител на ДКМС. Дали да не дойда да седна при вас?!

Пачов пак скочи, но се овладя и попита стреснатия комсомолец съгласен ли е моя милост да мине към ДКМС, да стане един от техните представители. Кариеристчето-комсомолец веднага изрева: “Не, никога, само през трупа ми може да стане това!!!”. Опозицията и управляващите дружно изръкопляскаха на този героичен жест на младежа. Пачов ми посочи вратата. Никой не ме искаше, затова казах, че се радвам неимоверно че все пак “кръглата маса” започва, пожелах им успех и си излязох.

Навън се сетих, че можеше да продължа шоуто, или поне да проваля “кръглата маса”, като заявя, да речем, че само милиция може да ме извади от залата. Но те бяха гадни, щяха да пренесат цялата кръгла маса на друго място, само и само аз да не съм на нея. Оказах се сам срещу всички, това не ми е било за първи път, не ми беше и за последен: комай кажи-речи и досега съм си все така. Разбрах, че случилото се има особен смисъл за мен, и че хора като мен наистина тепърва няма да имат място на софрата, наречена “българска демокрация”. От този момент аз реших да не се занимавам с политика, а да гледам отстрани случващото се: нямах така ценното качество свръхнаглост, иначе можеше да остана. Разбира се, превърнах се в изследовател на феномените на така специфичната нашенска демокрация – и до ден днешен съм си все такъв. Ето пак днес, да, в 2007 година, 18 години по-късно от описваните събития, на моето име е наложена забрана по медиите: съобщиха ми, че интервюто, което дадох на Елена Дойчинова от Канада, нямало да бъде публикувано в тамошните вестници! Това се случва за пръв път: явно бойковистите имат по-дълга ръка от комунистите, която стига чак до Канада. Тя, горката жена, решила веднага да го предложи на тукашни български издания: нито едно даже не й отвърнало, че я отхвърля! Била го пратила и на в-к СЕДЕМ, тя обаче не знае обаче, че бойковистите го купиха и Ангел Грънчаров там повече никога няма да бъде печатан.

Туйто – какво друго да каже човек? Нищо не се е променило откакто се помня, приятели. Казвам всичко това, пък вие си мислете каквото искате. Някои ще рекат “Тоя има параноя!” – нека да говорят каквото си искат. Но някои може да допуснат, че има и известна истина в думите ми, че нищо не се е променило. Това е особено вярно що се отнася най-вече до разпространения манталитет и стереотип на съзнанията. Днес мен пак не ме приемат нито “опозицията”, нито “управляващите”. Чувствам се навсякъде “немил-недраг”, и знаете ли, това чувство съвсем не е унизително?! Защото е имало някога и други такива “немили-недраги”, и те са били малцина, и те са се броели на пръсти – нали се сещате кои са били те? Ех, Българио, Българио…

(Следва)